Звоните:
(093)
(098)
(099)
34-00-000

Договор оферты

Публічний договір про надання послуг ІР — телебачення.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрегат ТВ» (Підприємство, Провайдер), ЄДРПОУ 35 864 408(49 000, м. Дніпропетровськ, вул. Кольцова, 8, кв. 2), п/р 26 007 060 370 486 в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК», МФО 305 299, включене до реєстру провайдерів, операторів телекомунікаційних послуг рішенням № 285 від 13.05.2014 року, ліцензія Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення серія НР № 188-п від 06.08.2015 року, в особі директора Петренка К. В., що діє на підставі Статуту, та Абонент (особа, реквізити якої наведені у заяві на приєднання до договору про надання послуг ІР-телебачення) з іншого боку, уклали цей Договір про нижче наведене:


1. Визначення і терміни
«Публічна оферта» — пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання послуг ІР-телебачення, що містяться в публічній оферті.
«Договір» — правочин про надання та отримання послуг ІР-телебачення, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі - Договір). Його копія постійно знаходиться на WWW сервері Підприємства www.tv.fregat.com, а також у куточках споживачів Абонентських відділів Підприємства. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору та Прейскуранту є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
«Абонент» — споживач послуг ІР-телебачення, який отримує ці послуги на умовах Договору, який передбачає надання послуг телебачення по протоколу інтернет Абонентові, що має активний доступ до мережі інтернет та відповідне клієнтське обладнання (тв-приставка F-BOX SML 482-HD) з логотипом Підприємства.
«Акцепт» — повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
«Абонентна плата» — платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання послуг ІР-телебачення;
«Телекомунікаційна мережа (мережа)» — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
«Телекомунікаційна послуга (послуга)» — продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;
«Послуга ІР-телебачення» — послуга телебачення по протоколу Інтернет, тобто із застосуванням технології цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу ІР
«Програмна послуга» — формування пакетів телерадіопрограм та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах.
«Інтернет» — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об'єднань приватних і громадських комп’ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.
«Перерва послуг» — означає перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум три години, що виникають унаслідок відмови або фізичного пошкодження устаткування і/або програмного забезпечення, що використовується і знаходиться під прямим управлінням і контролем Провайдера.
«Персональний платіжний код (ППК)» — спеціальний набір символів, що присвоюються Провайдером Абонентові під час укладання Договору, за допомогою ППК Абонент може здійснювати оплату послуг.
«Пакет телеканалів» — набір Послуг, що надаються Провайдером, і оплачуються Абонентом на час дії Пакету.
«Час дії Пакету» — 1 (один) місяць, що обчислюється з дати активації Абонентом кожного такого пакету телеканалів.
«Особистий кабінет» — спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.
«Відкладений платіж» — строк, на який Підприємство надає відстрочення здійснення платежу за обрані послуги (пакет (и) телеканалів).
«Базовий пакет телеканалів» — обов’язковий пакет телеканалів, що автоматично підключається Підприємством при активації Абонентом послуги.
«Додатковий пакет телеканалів» — будь-який інший тематичний пакет телеканалів, запропонованих Підприємством, який не є обов’язковим та обирається Абонентом за власним розсудом.


2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є надання Підприємством Абоненту послуг ІР-телебачення - телебачення по протоколу Інтернет, тобто із застосуванням технології цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу ІР (надалі - Послуги) відповідно до умов цього Договору та Прейскуранту.
2.2. Абонент користується послугами Підприємства і оплачує їх на умовах Прейскуранту.3. Права та обов’язки сторін
3.1. Підприємство зобов’язується:

3.1.1. Надавати Абонентові Послуги вказані в пункті 2.1. Договору відповідно до умов цього Договору та Прейскуранту, а також у відповідності до показників якості, затверджених нормами чинного законодавства України.
3.1.2. Проводити перерахунок абонентської плати у випадку, якщо основна послуга не надавалась Абоненту не з вини останнього більше 10 днів.
3.1.3. Забезпечити консультаційно — інформаційну і технічну підтримку Абонента з питань надання послуг за телефонами Підприємства, а також через мережу пунктів роботи з абонентами.
3.1.4. Забезпечити належну якість послуг, вжити заходів до усунення причини зниження їх якості.
3.1.5. Публікувати всі доповнення і зміни в Прейскурантах не менше, ніж за 7 календарних днів до початку їх дії на сайті Провайдера www.tv.fregat.com.
3.1.6. Розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян» та інформувати його про результати розгляду.

3.2. Підприємство має право:
3.2.1. Змінювати розмір абонентської плати за послугу у випадку збільшення її собівартості, зміни законодавства України про оподаткування та/або зміни цінової кон’юнктури ринку подібних послуг.
3.2.2. В односторонньому порядку переглянути (змінити) цей договір з повідомленням Абонента через публікацію таких змін на сайті Провайдера www.tv.fregat.com не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності змін (доповнень) в Прейскуранті.
3.2.3. Призупинити надання Абонентові послуг при недотриманні ним умов Договору та/або норм чинного законодавства України. Припинення надання послуги може відбуватися шляхом блокування доступу до послуги та поновлюється за умови оплати Абонентом заборгованості чи виправлення порушень.
3.2.4. Самостійно змінювати кількість та порядок формування тарифних пакетів на послугу, без попереднього повідомлення Абонента та без зазначення причин.
3.2.5. Проводити тимчасове відключення Абонента від ІР-телебачення в зв’язку з технічною необхідністю, без повідомлення, для проведення профілактичних/ремонтних робіт. Сумарний час припинення надання Послуги не повинен перевищувати 3-х діб на місяць.
3.2.6. Звертатись до суду про відшкодування збитків, та притягнення до відповідальності, передбаченої законодавством України, правоохоронними органами, органами дізнання.
3.2.7. Розривати Договір та/або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент:
— не оплатив за послуги Провайдера, що спричинило від'ємний баланс;
— порушив договірні зобов’язання, передбачені в Договорі та його додатках.
— також в разі, якщо подальше надання послуг є неможливим.
3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. До замовлення послуги, ознайомитися з умовами її підключення та вартістю. Своїм акцептом при активації тв-приставки та/або на сайті Підприємства та/або за телефонами 098 (099,093)34−00−000. Абонент засвідчує, що йому зрозумілі і він згоден дотримуватися і виконувати всі умови, викладені в Договорі та Прейскурантах протягом всього терміну дії Договору.
3.3.2. Перевіряти інформацію, що стосується умов Договору, в абонентських відділах та/або на сайті Провайдера www.tv.fregat.com, не рідше одного разу на 5 (п'ять) календарних днів та не допускати від'ємного балансу. У разі порушення даного обов’язку Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змін.
3.3.3. Своєчасно проводити оплату послуг Підприємства відповідно до діючого Прейскуранта.
3.3.4. Не допускати використання послуг, що надаються, для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.3.5. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати. Надавати на вимогу уповноважених представників Провайдера відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату Абонентом наданих Послуг.
У разі розірвання Договору, сплатити заборгованість за надані послуги в строк, що не перевищує 14 календарних днів з дати розірвання договору.
Для користування послугами Провайдера Абоненту необхідно мати відповідне клієнтське обладнання (тв-приставка F-BOX SML 482-HD)на якому наявний логотип Провайдера, створити обліковий запис (особистий рахунок) при самостійному налаштуванні цього обладнання та активувати зазначене обладнання, мати постійний активний доступ до мережі інтернет та оплачувати такі послуги згідно Прейскуранту.
Мінімальний строк користування пакетом телеканалів - один календарний місяць з моменту його активації.
3.4. Абонент має право:
3.4.1. На своєчасне якісне одержування послуг Провайдера на умовах Договору.
3.4.2. Достроково розірвати Договір за своєю ініціативою звернувшись до підприємства з письмовою заявою. У такому випадку Договір вважається розірваним через 30 днів після отримання підприємством заяви Абонента та за умови повного погашення заборгованості за послуги.
3.4.3. Обов’язковим для користування є базовий пакет телеканалів, додатково Абонент за власним розсудом може обирати та змінювати кількість пакетів телеканалів із запропонованих Провайдером.
3.4.4. Звернення до Провайдера за консультацією, із скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.


4. Вартість і порядок розрахунків
4.1. Вартість послуг по договору визначається у Прейскуранті. Оплата послуг Підприємства здійснюється абонентом за цінами вказаними в Прейскуранті, що діє на момент оплати послуг.
4.2. Оплата за надані послуги здійснюється Абонентом в гривнях, шляхом внесення їх на поточний рахунок Провайдера, із зазначенням ППК Абонента у розмірі, не меншому, ніж загальна вартість обраних пакетів телеканалів за один місяць (час дії пакету).
4.3. Телекомунікаційні послуги надаються на умовах передплати, за виключенням обрання функції «Відкладений платіж», коли оплата здійснюється в строк, що не перевищує три календарних дні з дати активації такої послуги.
4.4. Абонентом вноситься плата за обраний Пакет (и) телеканалів у момент його/їх активації, за виключенням випадків користування функцією «Відкладений платіж» (п. 4.3.), та у подальшому щомісячно, по факту спливу часу дії пакету (ів) або по факту використання внесених коштів (у випадку внесення передоплати, що перевищує вартість обраного (их) пакетів телеканалів за один час дії пакетів). Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Провайдера. Моментом початку надання Послуг вважається активація пакету (ів) телеканалів.
4.5. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Провайдер не призупинив дію Договору, а Абонент продовжує користуватись Послугами після вичерпання грошей на своєму рахунку, Послуги вважаються наданими і Абонент зобов’язаний їх оплатити згідно умов Договору та додатків до нього.
4.6. У разі повного вичерпання грошей на рахунку Абонента надання Послуг Провайдером припиняється і може бути відновлене тільки після поповнення рахунку Абонентом.
4.7. Протягом всього терміну дії Договору послуги ІР-телебачення, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5(п'яти) календарних днів з моменту закінчення кожного Часу дії Пакету.
4.8. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У разі неможливості рішення спірного питання сторонами шляхом переговорів, дане питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.
4.9. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язків закінчити розрахунки за Договором.
4.10.При активації додаткового пакету (ів) телеканалів в строк до 5-ти днів (включно) до завершення поточного сплаченого часу дії пакету (ів), 5 днів, що залишилися, обраний додатковий тарифний пакет не тарифікується. Нарахування плати за обраний додатковий пакет телеканалів розпочинається з початку наступного за поточним часу дії пакету (ів).
4.11.При активації додаткового пакету (ів) в строк, раніше, ніж 5 (п'ять) днів до завершення поточного сплаченого часу дії пакету (ів), нарахування плати за обраний (і) додатковий (і) пакет (и) телеканалів розпочинається з початку поточного часу дії пакету (ів).


5. Інші умови
5.1. Провайдер має право в односторонньому порядку переглянути (змінити) Прейскурант з повідомленням Абонента через публікацію на сайті Провайдера www.tv.fregat.com або через особистий кабінет Абонента не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності змін (доповнень) в Прейскуранті.
5.2. Сторони домовилися, що при підписанні Договору та всіх додатків до нього Директор Провайдера має право факсимільного відтворення власноручного підпису, згідно положень ст. 207 ЦК України.
5.3. Якщо Абонент не згоден із змінами Прейскуранта, він зобов’язаний повідомити Провайдера у письмовій формі протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту публікації нових умов. У такому разі Договір розривається на умовах розділу 7 цього договору. Відсутність письмового повідомлення Абонента до вступу змін до Договору, є згодою Абонента з новими умовами Прейскуранту.
5.4. Абонент і Провайдер зобов’язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо така використовується. Провайдер не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом із-за розголошування останнім своєї облікової інформації.
5.5. За відомості, що передаються Абонентом, і пов’язаний з цим збиток третім особам Провайдер відповідальності не несе.
5.6.Сторони домовились, що Провайдер має право для стягнення заборгованості звертатись до суду для отримання судового наказу, згідно п. 3 ч. 1 ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України.


6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони врегулювали та в подальшому регулюватимуть відносини між собою за власним розсудом відповідно до норм чинного законодавства України.
6.2. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Провайдера. Також, Провайдер не несе відповідальність за наповнення та зміст телеканалів, з яких сформовано пакет (и) телеканалів та зміст додаткових опцій в рамках цього договору.
6.3. Абонент несе відповідальність за збереження своїх облікових даних та паролів.
6.4. Провайдер не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за неякісне надання послуг у випадках:
пошкодження/невідповідності/несправного стану клієнтського обладнання;
відсутності активного доступу/перебоїв у доступі Абонента до мережі Інтернет;
неякісної трансляції, перешкод під час прийому сигналу, що виникли з вини третіх осіб, через відсутність сигналу належної якості супутника або через ІР-поток.
інших обставин, на які Провайдер не має можливості впливати.
6.5. Провайдер не надає послуг з налаштування клієнтського обладнання.
6.6. Провайдер має право стягувати суму заборгованості та збитки з Абонента у судовому порядку.
6.7. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Провайдер і Абонент несуть відповідальність відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
6.8. У разі зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 10-денний термін повідомити про це один одного і внести відповідні зміни до Договору. При невиконанні даної умови винна сторона несе на собі відповідальність за спричинення збитків іншій стороні чи за несприятливі наслідки, що вона зазнала внаслідок такого неповідомлення


7. Умови розірвання договору
7.1. Провайдер має право припинити/призупинити надання послуг Абонентові при порушенні Абонентом умов Договору, а також порядку розрахунків.
7.2. Абонент має право на одностороннє розірвання Договору за відсутності його заборгованості перед Провайдером на умовах договору.
7.3. Дія Договору може бути припинена/призупинена за ініціативою Провайдера, на умовах цього договору.
7.4. У випадках розірвання Договору з причин, відмінних від перерахованих вище, питання перерахунків і виплат вирішуються за угодою Сторін або в установленому порядку через суд згідно діючому законодавству України.
7.5. Провайдер має право припинити/призупинити надання послуг Абонентові у разі анулювання, недійсністю, закінченням терміну дії ліцензії на здійснення відповідної діяльності.
7.6. У випадках розірвання Договору з причин, відмінних від перерахованих, питання перерахунків і виплат вирішуються за угодою Сторін або у встановленому законодавством порядку.


8. Форс-мажор
8.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили, діяльності третіх осіб, природних явищ, наприклад ураган, буря, нагромадження снігу, просідання і зсув ґрунту, ожеледь, землетрус, пожежа, спалахи блискавки, гроза але не обмежуючись ними), що виключають або перешкоджають виконанню Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і кожна із Сторін приймає на свій ризик наслідки цих обставин.


9. Термін дії договору
9.1. Договір вступає в силу з моменту його акцепту Абонентом і вважається укладеним на невизначений строк. В разі укладення договору на особливих умовах, він вважається укладеним на строк, вказаний в п. 11.3. договору. Якщо жодна зі сторін даного Договору, після спливу терміну, вказаному в п. 11.3. даного договору, не виявить бажання розірвати Договір, термін дії договору вважається продовженим на невизначений термін на загальних підставах.


10. Персональні дані Абонента
10.1. Приєднанням до цього Договору Абонент засвідчує надання ним згоди Провайдеру на обробку його персональних даних, наданих останньому в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги, що надаються за цим Договором.
10.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, зазначена в п. 10.1 цього Договору, чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.
10.3. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Провайдеру з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги, що надаються за цим Договором.
10.4. Приєднуючись до цього Договору Абонент надає згоду на те, що Провайдер має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 10.1. цього Договору.
10.5. Акцептуючи цей Договір Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий зміст його прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


11. Особливі умови договору при акційному підключенні
11.1. Особливими умовами договору Сторони керуються у разі, якщо абонент скористався можливістю підключення до ІР-телебачення Провайдера за акційним підключенням на умовах та у період дії відповідної акції (детальні умови акцій розміщуються на сайті Провайдера). Термін дії цього розділу Договору встановлено п. 11.3. договору.
11.2. Особливі умови, що викладені у даному розділі мають переважну силу перед тими положеннями даного договору, які суперечать ним.
11.3. Особливі умови договору, що застосовуються при акційному підключенні, чинні до дати закінчення надання/користування послугами на акційних умовах (що регламентовано умовами відповідної акції).
11.4. Після закінчення строку дії особливих умов договору, встановлених п. 11.3., в разі відсутності заяв сторін або однієї із сторін про намір його розірвання до закінчення цього строку, договір вважається пролонгованим на невизначений термін на загальних умовах (без застосування умов акції), і кожна зі Сторін має право припинити договір в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
11.5. Припинення дії особливих умов не звільняє Сторони від належного виконання своїх зобов’язань, що виникли до такого припинення.

Устали выбирать или просто нет времени разбираться? – воспользуйтесь формой быстрого подключения

-->