Телефонуйте:
(098)
(099)
34-00-000

Договір оферти

Публічний абонентський договір про надання послуг ІР - телебачення


Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрегат ТВ», (далі - Підприємство, Провайдер), ЄДРПОУ 35864408 (49000, м. Дніпро, вул. Кольцова, 8, кв. 2), п/р 26007060370486 в ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК", МФО 305299, включене до реєстру провайдерів, операторів телекомунікаційних послуг рішенням №285 від 13.05.2014 року, ліцензія Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення серія НР № 00188-п від 06.08.2015 року, в особі директора Петренка К.В., що діє на підставі Статуту,

та Абонент (особа, реквізити якої наведені у заяві на приєднання до договору про надання послуг ІР-телебачення) з іншого боку, уклали цей публічний абонентський договір про надання послуг ІР - телебачення (далі –Договір) про нижче наведене:


1.Визначення і терміни


1.1. «Публічна оферта» – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання послуг ІР-телебачення, що містяться в публічній оферті.

1.2.«Договір» – правочин про надання та отримання послуг ІР-телебачення, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). Його копія постійно знаходиться на WWW сервері Підприємства www.tv.fregat.com, а також у куточках споживачів Абонентських відділів Підприємства. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору та Прейскуранту є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.

1.3.«Абонент» – споживач послуг ІР-телебачення (фізична особа), який отримує ці послуги на умовах Договору, який передбачає надання послуг телебачення по протоколу інтернет Абонентові, що має активний доступ до мережі інтернет та відповідне кінцеве обладнання (тв-приставка FBOX SML 482-HD) з логотипом Підприємства.

1.4.«Акцепт» – повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах,визначених публічною офертою.

1.5.«Абонентна плата» – платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання послуг ІР-телебачення;

1.6.«Телекомунікаційна мережа (мережа)» – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

1.7.«Телекомунікаційна послуга (послуга)» – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

1.8.«Послуга ІР-телебачення» - послуга телебачення по протоколу Інтернет, тобто із застосуванням технології цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу ІР (далі- Послуга);

1.9.«Програмна послуга» – формування пакетів телерадіопрограм та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;

1.10.«Інтернет» - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об'єднань приватних і громадських комп'ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.

1.11.«Перерва послуг» - означає перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум три години, що виникають унаслідок відмови або фізичного пошкодження устаткування і/або програмного забезпечення, що використовується і знаходиться під прямим управлінням і контролем Провайдера.

1.12.«Персональний платіжний код (ППК)» – спеціальний набір символів, що присвоюються Провайдером Абонентові під час укладання Договору, за допомогою ППК Абонент може здійснювати оплату послуг.

1.13.«Пакет телеканалів» - набір Послуг, що надаються Провайдером, і оплачуються Абонентом на час дії Пакету.

1.14.«Час дії Пакету» - 1 (один) місяць, що обчислюється з дати активації Абонентом кожного такого пакету телеканалів.

1.15.«Заявка на підключення» - документ на підставі якого Абонент замовляє Послугу та приєднується до цього Договору. Підписані Абонентом Заявка на підключення разом з цим Договором визначають умови надання/отримання Послуги, зокрема спеціальні умови надання/отримання Послуги ІР-телебачення.

1.16.«Особистий кабінет» - спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.

1.17.«Відкладений платіж» - строк, на який Підприємство надає відстрочення здійснення платежу за обрані послуги (пакет(и) телеканалів).

1.18.«Базовий пакет телеканалів» - обов’язковий пакет телеканалів, що автоматично підключається Підприємством при активації Абонентом послуги.

1.19.«Додатковий пакет телеканалів» - будь-який інший тематичний пакет телеканалів, запропонованих Підприємством, який не є обов'язковим та обирається Абонентом за власним розсудом.

1.20.«Кінцеве обладнання» - абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Послуги - тв-приставка FBOX SML 482-HD) з логотипом Підприємства (надалі також – «Обладнання»)

1.21.«Білінгова система» - програмно-апаратний комплекс Провайдера, що використовується для обліку Абонентів, а також угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.

1.22.Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим законодавством України.


2.Загальні положення


2.1. Цей Публічний абонентський договір про надання послуг «Фрегат ТВ» (надалі - «Договір») розроблений на основі та у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України; Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV; Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295.

2.2. Послуга ІР–телебачення надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюдненого Договору, Заявки на підключення, яка є невід’ємною частиною Договору. Згода з умовами цього Договору підтверджується наступним чином - після ознайомлення Абонента зі змістом Договору та закінчення робіт з підключення, останній, через Кінцеве обладнання уважно ознайомившись з умовами надання Послуги, вибирає кнопку «Згоден з умовами Договору». Договір вважається укладеним з моменту згоди з ним через сайт Провайдера. Крім того підтвердженням згоди Абонента з умовами договору є підписаний ним акт-прийому передачі, який є додатком до Договору.

2.3. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4.Умови Договору викладені в цьому документі та Тарифних планах для Абонентів.

2.5.Умови Договору визначаються та змінюються Підприємством самостійно та повинні бути доведені до відома Абонентів шляхом оприлюднення на сайті Підприємства.


3.Предмет Договору


3.1.Предметом цього Договору є надання Підприємством Абоненту послуг ІР-телебачення - телебачення по протоколу Інтернет, тобто із застосуванням технології цифрового телебачення в мережах передачі даних по протоколу ІР (надалі – Послуги) відповідно до умов цього Договору та Прейскуранту.

3.2.Абонент користується послугами Підприємства і оплачує їх на умовах Прейскуранту.


4.Умови та порядок надання Послуги


4.1.Право на отримання Послуги Абонент має за умови, якщо:

4.1.1.місце надання Послуги знаходиться в зоні покриття Телекомунікаційної мережі та Абонент має правові підстави отримувати телекомунікаційні послуги швидкісного широкосмугового доступу до мережі Інтернет (наявність доступу до мережі)Мінімальна необхідна швидкість Інтернет з’єднання становить 10 Мбіт/с;

4.1.2.Абонент не має заборгованості за надану Провайдером Послугу.

4.2.Для підключення Абоненту Послуги, останній повинен звернутися до Провайдера наступним шляхом:

-через сайт Провайдера www.tv.fregat.com;

-за телефонами (098, 099, 093) 34-00-000 ;

-до Центрів продажу та обслуговування Підприємства;

-до відділів продажу Підприємства.

4.3.За наявності технічної можливості підключення Послуги, Провайдер та Абонент узгоджують зручний час підключення Послуги та Обладнання.

4.4. Підприємство здійснює підключення Послуги Абоненту після виконання дій, зазначених в п.4.1. та 4.2. цього Договору, за адресою вказаною Абонентом або на місці продажу в присутності Абонента.

4.5. Абонент зобов’язаний перед підключенням Послуги надати особі, яка здійснюватиме підключення, підтвердження сплати авансового платежу відповідно до умов обраного Пакету послуг, за виключенням випадків користування функцією «Відкладений платіж» (п. 5.3 Договору).

4.6.Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України) та закінчення робіт з підключення, представник Підприємства в присутності Абонента перевіряє працездатність послуги. Абонент повинен ознайомитися зі змістом цього Договору, який буде доступний на екрані телевізору при активації Кінцевого обладнання та в подальшому в Розділі Меню – «Налаштування» - «Фрегат», та погодитися з умовами, вибравши кнопку «Згоден з умовами Правил».

4.7.Після цього Підприємство та Абонент підписують Заявку на підключення Послуги та акт прийому-передачі. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги.

4.8.У разі, якщо Абонент купує Кінцеве обладнання у Провайдера, він повинен одразу оплатити рахунок за це Кінцеве обладнання.

4.9.Абонент може змінювати пакети Послуги через Особистий кабінет, сайт Підприємства www.tv.fregat.com, за телефоном (098, 099, 093) 34-00-000.

4.10.Провайдер може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Послуги.

4.11.Провайдер зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Послуги, а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер має право надавати в установленому законодавством порядку.

4.12.Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Послуги, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії для Абонента.

4.13. Провайдер не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом із-за розголошування останнім своєї облікової інформації.

4.14.Абонент може придбати Обладнання у Провайдера. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Провайдеру не повертається.

4.15.Обладнання, яке надається Провайдером Абоненту на час користування Послугою є власністтю Провайдера та повинне бути повернуте Абонентом після припинення надання послуги без пошкоджень, в робочому стані, в повній комплектації. В разі пошкодження, втрати або випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання, Абонент відшкодовує Провайдеру вартість Обладнання, яка становить 2 500,00 грн. (дві тисячі пятсот гривень 00 коп.)


5.Вартість і порядок розрахунків


5.1. Вартість послуг по договору визначається у Прейскуранті. Оплата послуг Підприємства здійснюється абонентом за цінами вказаними в Прейскуранті, що діє на момент оплати послуг.

5.2. Оплата за надані послуги здійснюється Абонентом в гривнях, шляхом внесення їх на поточний рахунок Провайдера, із зазначенням ППК Абонента у розмірі, не меншому, ніж загальна вартість обраних пакетів телеканалів за один місяць (час дії пакету).

5.3. Телекомунікаційні послуги надаються на умовах передплати, за виключенням обрання функції «Відкладений платіж», коли оплата здійснюється в строк, що не перевищує три календарних дні з дати активації такої послуги.

5.4. Абонентом вноситься плата за обраний Пакет(и) телеканалів у момент його/їх активації, за виключенням випадків користування функцією «Відкладений платіж» (п.4.3.), та у подальшому щомісячно, по факту спливу часу дії пакету(ів) або по факту використання внесених коштів (у випадку внесення передоплати, що перевищує вартість обраного(их) пакетів телеканалів за один час дії пакетів). Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Провайдера. Моментом початку надання Послуг вважається активація пакету(ів) телеканалів.

5.5. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Провайдер не призупинив дію Договору, а Абонент продовжує користуватись Послугами після вичерпання грошей на своєму рахунку, Послуги вважаються наданими і Абонент зобов'язаний їх оплатити згідно умов Договору та додатків до нього.

5.6. У разі повного вичерпання грошей на рахунку Абонента надання Послуг Провайдером припиняється і може бути відновлене тільки після поповнення рахунку Абонентом.

5.7. Протягом всього терміну дії Договору послуги ІР-телебачення, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закінчення кожного Часу дії Пакету.

5.8. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У разі неможливості вирішення спірного питання сторонами шляхом переговорів, дане питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.

5.9. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов'язків закінчити розрахунки за Договором.

5.10.При активації додаткового пакету(ів) телеканалів в строк до 5-ти днів (включно) до завершення поточного сплаченого часу дії пакету (ів), 5 днів, що залишилися, обраний додатковий тарифний пакет не тарифікується. Нарахування плати за обраний додатковий пакет телеканалів розпочинається з початку наступного за поточним часу дії пакету (ів).

5.11.При активації додаткового пакету(ів) в строк, раніше, ніж 5 (п’ять) днів до завершення поточного сплаченого часу дії пакету(ів), нарахування плати за обраний(і) додатковий(і) пакет(и) телеканалів розпочинається з початку поточного часу дії пакету (ів).

5.12.Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Послуг як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними, тобто розрахунки з даних Білінгової системи Провайдера є бесспірними.

5.13.Одиницею вартісного обліку спожитого Сервісу в Білінговій системі є гривня.

5.14.В разі несплати або сплати не в повному обсязі плати за Послугу за два місяці, в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Послуги тимчасово призупиняється.

5.15.Відновлення сервісу Абоненту після призупинення відбувається протягом 1 (однієї) доби з моменту надходження авансу (авансового платежу) на особовий рахунок Абонента у обліковій системі Провайдера.

5.16.Нарахування плати за користування послугами здійснюється з дня їх підключення.6.Права та обов'язки Абонента


6.1. Абонент зобов'язаний:

6.1.1.мати справне Кінцеве обладнання, визначене Провайдером для отримання Послуги, яке він може придбати або отримати для користування у Провайдера на умовах передбачених п. 4.14 Договору;

6.1.2.до замовлення послуги, ознайомитися з умовами її підключення та вартістю. Своїм акцептом при активації тв-приставки та/або на сайті Підприємства та/або за телефонами 098 (099,093)34-00-000. Абонент засвідчує, що йому зрозумілі і він згоден дотримуватися і виконувати всі умови, викладені в Договорі та Прейскурантах протягом всього терміну дії Договору;

6.1.3.своєчасно оплачувати Послуги Провайдера відповідно до діючого Прейскуранта;

6.1.4.стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати мінусового балансу, з метою уникнення призупинення тимчасового припинення надання Послуги;

6.1.5.не використовувати Послугу з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Послугами лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Програмної послуги. Абонент не має права здійснювати будь- які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Програмної послуги;

6.1.6. при виборі перегляду Контенту та Програмної послуги, Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд;

6.1.7.виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Послуги, визначені у цьому Договорі та в Умовах підключення Послуги;

6.1.8.повідомляти про зміну анкетних даних Абонента (телефонного номеру, адреси реєстрації, паспортних даних, тощо.) через сайт Підприємства та/або за телефонами 098 (099,093)34-00-000 на протязі 7 (семи) днів з моменту виникнення змін . В разі неповідомлення Абонентом про відповідні зміни вважається вірною інформація зазначена Абонентом у Заявці на підключення, акті прийому-передачі та наданих Абонентом первинних документах;

6.1.9.перевіряти інформацію, що стосується умов Договору, в абонентських відділах та/або на сайті Провайдера www.tv.fregat.com, не рідше одного разу на 5 (п’ять) календарних днів. У разі порушення даного обов’язку Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змін;

6.1.10.зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати. Надавати на вимогу уповноважених представників Провайдера відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату Абонентом наданих Послуг;

6.1.11.у разі розірвання Договору, сплатити заборгованість за надані послуги в строк, що не перевищує 14 календарних днів з дати розірвання договору;

6.1.12.для користування послугами Провайдера Абоненту необхідно мати відповідне кінцеве обладнання (тв-приставка F-BOX SML 482-HD) на якому наявний логотип Провайдера, створити обліковий запис (особистий рахунок) при самостійному налаштуванні цього обладнання та активувати зазначене обладнання, мати постійний активний доступ до мережі інтернет та оплачувати такі послуги згідно Прейскуранту;

6.1.13.в разі, якщо кінцеве обладнання (тв-приставка F-BOX SML 482-HD) надається Абоненту Провайдером на час користування Послугою, то Абонент повинен буде повернути його Провайдеру після припинення надання послуги без пошкоджень, в робочому стані, в повній комплектації. В разі втрати, пошкодження Обладнання абонент відшкодовує Провайдеру вартість Обладнання, яка становить 2 500,00 грн. (дві тисячі пятсот гривень 00 коп.)(п.4.14 Договору);

6.1.14.мінімальний строк користування пакетом телеканалів - один календарний місяць з моменту його активації;

6.1.15.шляхом підписання Заявки на підключення Абонент підтверджує, що отримав від Провайдера повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Послуги, зокрема про спеціальні умови надання Послуги.

6.2. Абонент має право:

6.2.1.на своєчасне якісне одержування послуг Провайдера на умовах Договору, в тому числі перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Провайдера або через Особистий кабінет;

6.2.2.достроково розірвати Договір за своєю ініціативою звернувшись до Підприємства з письмовою заявою. У такому випадку Договір вважається розірваним через 30 днів після отримання підприємством заяви Абонента та за умови повного погашення заборгованості за послуги;

6.2.3.якщо Абонент не згоден із змінами Прейскуранта внесеними відповідно до п.7.2.4 Договору, він зобов'язаний повідомити Провайдера у письмовій формі протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту публікації нових умов. У такому разі Договір розривається на умовах розділу 8 цього договору. Відсутність письмового повідомлення Абонента до вступу змін до Договору, є згодою Абонента з новими умовами Прейскуранту;

6.2.4.обов’язковим для користування є базовий пакет телеканалів, додатково Абонент за власним розсудом може обирати та змінювати кількість пакетів телеканалів із запропонованих Провайдером;

6.2.5.придбати Обладнання у Провайдера. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Провайдеру не повертається;

6.2.6.звернення до Провайдера за консультацією, із скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.7.Права та обов’язки Провйдера


7.1. Провайдер зобов'язується:

7.1.1.надавати Абонентові Послуги вказані в пункті 3.1. Договору відповідно до умов цього Договору та Прейскуранту, а також у відповідності до показників якості, затверджених нормами чинного законодавства України;

7.1.2.забезпечити консультаційно – інформаційну і технічну підтримку Абонента з питань надання послуг за телефонами Підприємства, а також через мережу пунктів роботи з абонентами;

7.1.3.забезпечити належну якість послуг, вжити заходів до усунення причини зниження їх якості;

7.1.4.публікувати всі доповнення і зміни в Прейскурантах не менше, ніж за 7 календарних днів до початку їх дії на сайті Провайдера www.tv.fregat.com;

7.1.5.розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян» та інформувати його про результати розгляду;

7.1.6.вести достовірний облік послуг, що надаються Абоненту;

7.1.7.забезпечити можливість зміни Абонентом пакету Послуги;

7.1.8.здійснювати заміну Кінцевого обладнання, яке надане у користування Абоненту, в разі його поломки не з вини Абонента, за заявою останнього поданої через відділи продажу, у строк до 7 (семи) днів з дня подання заяви.

7.2.Провайдер має право:

7.2.1.змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакету телеканалів;

7.2.2.змінювати кількість та порядок формування тарифних пакетів на послугу, без попереднього повідомлення Абонента та без зазначення причин;

7.2.3.змінювати розмір абонентської плати за послугу у випадку збільшення її собівартості, зміни законодавства України про оподаткування та/або зміни цінової кон'юнктури ринку подібних послуг;

7.2.4.в односторонньому порядку переглянути (змінити) цей договір з повідомленням Абонента через публікацію таких змін на сайті Провайдера www.tv.fregat.com не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності змін (доповнень) в Прейскуранті;

7.2.5.тимчасово припиняти надання Послуги у випадку проведення профілактичних або аварійно-ремонтних робіт робіт, але не більше 3 (трьох) діб на місяць;

7.2.6.тимчасово припинити надання Абоненту Послуги за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;

7.2.7.призупинити надання Абонентові послуг при недотриманні ним умов Договору та/або норм чинного законодавства України. Припинення надання послуги може відбуватися шляхом блокування доступу до послуги та поновлюється за умови оплати Абонентом заборгованості чи виправлення порушень;

7.2.8.повністю припинити надання Послуги у таких випадках:

- порушення Абонентом п. 6.1 цього Договору;

- за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;

- якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Послуги;

- відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних;

- втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Послуги;

- у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Послугою, визначених цим Договором;

7.2.9.розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього попередження Абонента якщо Абонент не здійснить погашення заборгованості за користування Послугою, яка призвела до тимчасового призупинення надання Послуги (п.5.14 Договору), протягом двох розрахункових періодів (60-62 днів, в залежності від місяця).


8.Строк дії, умови припинення надання Послуги, розірвання Договору


8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його укладання сторонами і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.

8.2.В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Провайдером у таких випадках:

- у випадку, коли Абонент протягом двох розрахункових періодів (60-62 днів, в залежності від місяця) з моменту призупинення надання Послуги у зв'язку з мінусовим балансом, не поповнить свій особовий рахунок. У такому випадку Провайдер може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважається припиненим, а Обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного строку. З цього дня починається 14-ти денний термін в який абонент повинен повернути Провайдеру кінцеве обладнання в належно стані ( п. 4.15, 6.1.13 Договору);

- у разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими, Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 днів до дати розірвання шляхом направлення SMS-повідомлення на телефонний номер зазначений Абонентом у первинних документах;

- при припиненні діяльності з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку, Провайдер повинен повідомити Абонента про припинення дії Договору не менше ніж за 90 (дев’яносто) днів до дати такого припинення;

- у разі використання Абонентом Послуги з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

8.3.У випадку наявності підстав для розірвання Договору передбачених п. 8.2. цього Договору, Провайдер може повідомляти Абонента на свій вибір наступними способами: письмово, направленням SMS-повідомлення або дзвінка на телефонний номер зазначений Абонентом у первинних документах, шляхом розміщення повідомлення в Особистому кабінеті, на сайті Провайдера або іншим способом.

8.4.Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов.

8.5.Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів, пакетів Сервісу продовжує отримувати Повлугу вважається таким, що прийняв зміни до Договору без заперечень.

8.6. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Провайдера про свій намір не менше ніж за 7 календарних днів до бажаної дати розірвання, за відсутності його заборгованості перед Провайдером.

8.7. У випадках розірвання Договору з причин, відмінних від перерахованих вище, питання перерахунків і виплат вирішуються за угодою Сторін або в судовому порядку згідно діючому законодавству України.


9.Відповідальність сторін та вирішення суперечок


9.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли вини Абонента.

9.2. Абонент несе відповідальність за достовірність контактних даних.

9.3.Абонент несе відповідальність за збереження своїх облікових даних та паролів.

9.4. Провайдер звільняється від відповідальності у випадках:

- виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де розміщено Обладнання;

- проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом (-ами);

- вихід з ладу Обладнання з причин повязаних з діями чи бездіяльністтю Абонента;

- змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами;

9.5. Провайдер не несе відповідальності: за зміст інформації, що міститься в Послузі; за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій; якщо відсутність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням. Крім того, за якість Послуги і перерву в її наданні у випадках: перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати; нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі; інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.

9.6.У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього договору чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

9.7.Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

9.8.Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер не несе відповідальності та не дає жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Послуги, який надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ" (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Послуги, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Послуги зі сторони Провайдера).

9.9.Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Пакету телеканалів можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до програмної послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).

9.10.Провайдер не несе відповідальність за відповідність Послуги цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Послуги, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

9.11.У разі зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 7-денний термін повідомити про це один одного і внести відповідні зміни до Договору. При невиконанні даної умови винна сторона несе на собі відповідальність за спричинення збитків іншій стороні чи за несприятливі наслідки, що вона зазнала внаслідок такого неповідомлення.

9.12.Сторони домовились, що Провайдер має право звертатись до суду в порядку наказного та позовного провадження, згідно норм чинного законодавства, для стягнення заборгованості з Абонента, яка є бесспірною в разі розрахуків здійснених на підставі даних Білінгової системи Провайдера, а також шкоди завданої пошкодженням, неповерненням або втратою Кінцевого обладнання Провайдера.


10.Особливі умови договору при акційному підключенні


10.1.Особливими умовами договору Сторони керуються у разі, якщо абонент скористався можливістю підключення до ІР-телебачення Провайдера за акційним підключенням на умовах та у період дії відповідної акції (детальні умови акцій розміщуються на сайті Провайдера). Термін дії цього розділу Договору встановлено п. 10.3. договору.

10.2.Особливі умови, що викладені у даному розділі мають переважну силу перед тими положеннями даного договору, які суперечать ним.

10.3.Особливі умови договору, що застосовуються при акційному підключенні, чинні до дати закінчення надання/користування послугами на акційних умовах (що регламентовано умовами відповідної акції).

10.4.Після закінчення строку дії особливих умов договору, встановлених п. 10.3., в разі відсутності заяв сторін або однієї із сторін про намір його розірвання до закінчення цього строку, договір вважається пролонгованим на невизначений термін на загальних умовах (без застосування умов акції), і кожна зі Сторін має право припинити договір в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

10.5.Припинення дії особливих умов не звільняє Сторони від належного виконання своїх зобов'язань, що виникли до такого припинення.
Втомилися вибирати або просто немає часу розбиратися? - скористайтеся формою швидкого підключення